โครงการวันเด็กแห่งชาติ 57  
 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2557


1. หลักการและเหตุผล
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่ วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2534 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน มีความว่า “คนทุกคนมีหน้าที่ต้องทำ แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก คือ ศึกษาเล่าเรียน หมายความว่า จะต้องเรียนให้รู้วิชา ฝึกหัดทำการงานต่างๆให้เป็น อบรมขัดเกลา ความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต ให้สุจริต แจ่มใส และเฉลียวฉลาด มีเหตุผล เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถและมีประโยชน์ ต่อชาติบ้านเมือง” เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เด็กจึงควรเตรียมตัวที่จะเป็นกำลังของชาติด้วย การขยันหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันขันแข็งตั้งใจทำงานด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่น เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยกันรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากร ตลอดถึงสาธารณสมบัติส่วนรวมของชาติ หากเด็กทุกคนได้ตระหนักถึงอนาคตของตนและของประเทศชาติ โดยพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็น “เด็กดี” ชาติบ้านเมืองก็จะเจริญมีความผาสุกร่มเย็นตลอดไป ในการจัดงาน      วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ขอสนับสนุนให้มีการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ขึ้น ณ สถานศึกษาทั้ง 4 แห่ง คือ โรงเรียนวัดบ้านดง โรงเรียนวัดโคกกรุง  โรงเรียนวัดชำผักแพว  และโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส โดยให้เด็กในภายในตำบลชำผักแพวและใกล้เคียง ได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย ความรู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2. วัตถุประสงค์
2.1 . เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนรู้จักหน้าที่เป็นคนดี มีคุณธรรม
2.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมเฉลิมฉลองให้ได้รับความสนุกสนานในงานวันเด็กแห่งชาติ
2.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม
2.4 เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

3.เป้าหมายของโครงการ
เด็กและเยาวชนในตำบลชำผักแพว

4. วิธีดำเนินการ
4.1 ประสานงานกับ สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตำบลชำผักแพวเพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือในการกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม
4.2 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
4.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเผยแพร่ในสถานที่ต่าง ๆ
4.4 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
4.5 สรุปผล รายงานผล และประเมินผลโครงการ

5. สานที่ดำเนินการ
    1. โรงเรียนวัดบ้านดง
    2. โรงเรียนวัดโคกกรุง
    3. โรงเรียนวัดชำผักแพว
    4. โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส
6.ระยะเวลาดำเนินการ
วัน ศุกร์ที่ 10มกราคม 2557

7.งบประมาณดำเนินการ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 ด้านบริการชุมชน (0200) แผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) งบเงินอุดหนุน (560000) เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) รวมงบประมาณ 200,000.-บาท
- อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านดง     จำนวนเงิน 40,000.-บาท
- อุดหนุนโรงเรียนวัดโคกกรุง    จำนวนเงิน 60,000.-บาท
- อุดหนุนโรงเรียนวัดชำผักแพว   จำนวนเงิน 60,000.-บาท
- อุดหนุนโรเรียนวัดสุนทริกาวาส  จำนวนเงิน 40,000.-บาท

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
9.2 เด็กและเยาวชน มีความสนุกสนานในกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ
9.3 เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่พร้อมตามวัยที่เหมาะสม
9.4 เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

10.  ผู้เสนอโครงการ

(นายธัญพิสิษฐ์  พลหาญ)
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
11.  ผู้เห็นชอบโครงการ

      (นายดนัย  กมลคร)
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

(นายสมบัติ  คัดสีพรม)
     รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

12.  ผู้อนุมัติโครงการ
     (/) อนุมัติโครงการ
     ( ) ไม่อนุมัติโครงการ

      (นายสนม  โสป่าสัก)
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
  

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2557 เวลา 12.26 น. โดย คุณ พลวรรธน์ ชนะงาม

ผู้เข้าชม 2271 ท่าน

นายสนม โสป่าสัก เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2
การแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดชำผักแพว
บรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 โรงเรียนวัดโ
บรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนวัดสุนทริก
การละเล่นเก้าอี้ดนตรีจากโรงเรียนวัดสนุทริกาวาส
ความสนใจของน้องๆโรงเรียนวัดโคกกรุงสนุกมัน สะใจ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2553