วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มหนังสือข้อบัญญัติ จำนวน 3 รายการ รวม 44 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นแบตเตอร์รี่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ (ช่วงหลังวัดป่าใผ่) หมู่ที่ 5 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (สายบ้านนายประเสริฐ สิงห์เพรช) หมู่ที่ 4 บ้านดอนจาน ตำบลชำผ่ักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพวจำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อหัวกะโหลกดูดน้ำพร้อมสายดูดน้ำ ขนาด ๔ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว 2 ศูนย์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน 3 จุด ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง