วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสููบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคคล เป็นผู้รับรองแบบ จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนของศูนย์พันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บว 406 สระบุรี) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (USB wifi 5G) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสููบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว จำนวน 31 คน เดือน กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 20 วัน ภาคเรียนที่ 2/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง