วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนแบตเตอร์รี่เครื่องพ่นยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโต๊ะอาหารเด็กอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังดักไขมัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์สำนักงาน จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องแสกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง