วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ สาย SML หมู่ที่ 6 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เป็นน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 24 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นถังขยะทรงกระบอก ขนาด ๒๐๐ ลิตร สีฟ้า จำนวน ๑๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง