วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายริมคลอง-ทางเข้าวัดโคกกรุง หมู่ที่ 7 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๔๒ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้อยนาดี (ทุ่งพัฒนา) หมู่ที่ 4 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 15 คน เดือน กันยายน 2566 จำนวน 21 วัน ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 30 คน เดือน กันยายน 2566 จำนวน 21 วัน ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเพาะเห็ดภูฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงหลังคา รางน้ำ และกระจกช่องลมห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ปรับปรุงห้องน้ำ รายนายประมวน สุขทองคำ บ้านเลขที่ 75 หมู่ 9 บ้านวังแพ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (ปรับปรุงห้องน้ำ) ราย นางสมร เฉลยสมัย บ้านเลขที่ 55/2 หมู่ 7 บ้านรังแร้ง ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง