วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ สาย SML หมู่ที่ 6 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เป็นน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 24 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นถังขยะทรงกระบอก ขนาด ๒๐๐ ลิตร สีฟ้า จำนวน ๑๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอนรายหัว วัสดุการศึกษา จำนวน 1 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอนรายหัว วัสดุการศึกษา จำนวน 2 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 15 คน เดือน สิงหาคม 2566 จำนวน 20 วัน ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 30 คน เดือน สิงหาคม 2566 จำนวน 20 วัน ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอนรายหัว วัสดุการศึกษา จำนวน 2 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ซื้อ สื่อการเรียนการสอนรายหัว วัสดุการศึกษา (โต๊ะเขียนหนังสือพลาสติก คณะสี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง