วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระสังฆราช จำนวน ๑ รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคลองชำผักแพว (ช่วงวัดวังแพ) หมู่ที่ 9 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (พาทิชั่นแผงครึ่งกระจกขัดลาย,ขาที,เสาจบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสต์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง TOYOTA HILUX VIGO หมายเลขทะเบียน กต ๒๓๔๓ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 16 คน เดือน มิถุนายน 2566 จำนวน 21 วัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง