วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 30 คน เดือน มิถุนายน 2566 จำนวน 21 วัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างผนังกั้นน้ำหินเรียงยาแนวบริเวณฝายกักเก็บน้ำเดิม (ช่วงที่ 2) หลังโรงเรียนวัดบ้านดง หมู่ที่ 1 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแชมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๑ เลขทะเบียน ๘๕-๔๙๘๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อกล่องพลาสติกเก็บเอกสารล้อเลื่อน จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง TOYOTA HILUX VIGO หมายเลขทะเบียน กต ๒๓๔๓ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง TOYOTA HILUX VIGO หมายเลขทะเบียน กต ๒๓๔๓ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๘ ๐๐๒๐ , ๔๒๐ ๖๐ ๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง TOYOTA HILUX VIGO หมายเลขทะเบียน กต ๒๓๔๓ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง