วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 30 คน เดือน มิถุนายน 2567 จำนวน 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 20 คน เดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ป ๒๑๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๙ ๐๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง หมู่ทีี่ 7 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้กับสุนัขแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 30 คน เดือน พฤษภาคม 2567 จำนวน 11 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง