วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมพื้นห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระสังฆราช จำนวน ๑ รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคลองชำผักแพว (ช่วงวัดวังแพ) หมู่ที่ 9 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง