วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 20 คน เดือน เมษายน 2566 จำนวน 16 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 30 คน เดือน เมษายน 2566 จำนวน 16 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นหนึ่ง ตามโครงการห่วงใยใส่ใจผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองสวัสดิการ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ ๕๖ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๕ ๐๐๕๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน เป็นเวลา ๒ วัน ๑ คืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อทรายอะเบท โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตีนเขา หมูที่ 8 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๖๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง