วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มี.ค. 2566
จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 (บ้านดอนจาน) ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 20 คน เดือน มีนาคม 2566 จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 30 คน เดือน มีนาคม 2566 จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.ชำผักแพว จำนวน ๒ ศูนย์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.ชำผักแพว จำนวน ๔ โรงเรียน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสายวัดสุนทริกาวาส หมู่ที่ 8 (บริเวณบ้านนายทองล้วน พันธ์แก่้วคำ) ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างผนังกั้นน้ำหินเรียงยาแนว หมู่ที่ 2 (บริเวณบ้านนายนิพนธ์ พรหมจารี) ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว คือถังขยะทรงกระบอก ขนาด ๒๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง