วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.พ. 2566
ซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๐ ๐๐๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำตับเพลิง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๖๐-๐๐๐๑ เลขทะเบียน บว ๔๐๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน ๘๕-๔๙๘๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ป ๒๑๗๘ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้าง่ซ่อมแชมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๙-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหากลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 20 คน เดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหากลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 30 คน เดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 20 คน เดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง