วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง คือผงหมึกดำ Sharp MX-๒๓๕AT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างขุดลอกคลองชำผักแพว (ช่วงหลังวัดป่าใผ่) หมู่ที่ 5 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานในรูปแบบปฏิทิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง (หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำตรายางของสำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและช่อมแซมครภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ ชพ ๔๒๐ ๖๐ ๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ชพ. ๔๑๖ ๕๒ ๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง