วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2566
จ้าง่ซ่อมแชมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๙-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหากลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 20 คน เดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหากลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 30 คน เดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 20 คน เดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 30 คน เดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาย Sml (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังแชมเปญ หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านนางสายรุ้ง กุหลาบ) ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต ๒๓๔๓ สระบุรีหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๔ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง