วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2565
ซื้อถังขยะแบบมีฝาปิด จำนวน ๒๑๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมคันดินคอฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 บริเวณฝายกักเก็บน้ำบ้านดง ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
21  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
จ้างดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแชมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.ชพ. ๔๘๐-๕๖-๐๐๒๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางสายค่ายรัศมี - ฮูลิน ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง