วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำตรายางของสำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและช่อมแซมครภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ ชพ ๔๒๐ ๖๐ ๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ชพ. ๔๑๖ ๕๒ ๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหากลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 20 คน เดือน ธันวาคม 2565 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหากลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 30 คน เดือน ธันวาคม 2565 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแชมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๖๐-๐๐๐๑ เลขทะเบียน บว ๔๐๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ โรงเรียน ในเขต อบต.ชำผักแพว ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ ศพด. ในเขต อบต.ชำผักแพว ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านวังน้ำขาว พร้อมถังแชมเปญ หมู่ที่ 9 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง