วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง สำหรับนักเรียน จำนวน 18 คน เดือน พฤษภาคม 2567 จำนวน 11 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างขุดลอกคลองชำผักแพว (ช่วงฝายชลประทาน-สะพานวัดชำผักแพว) หมู่ที่ 3 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
ซื้อซื้อเสื้อกีฬาและเสื้อสำหรับนักกีฬา โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองสวัสดิการ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง (สายบ้านนายผัน สีท้าว) หมู่ที่ 6 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตีนเขา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
โครงการขุดลอกคลองชำผักแพว (ช่วงฟาร์มไก่หมู่ 5-ฝายหมู่ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
18  เม.ย. 2567
โครงการขุดลอกคลองชำผักแพว (ช่วงฝายชลประทาน-สะพานวัดชำผักแพว) หมู่ที่ 3 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี