วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2565
จ้างหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแชมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) หมายเลขครุภัณฑ์ ชพ ๔๑๗ ๕๗ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูยางแอสฟับท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายบัว มาลากอง หมู่ที่ 3 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเกรียงศักดิ์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 10 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ซื้อถังขยะแบบมีฝาปิด จำนวน ๒๑๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมคันดินคอฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 บริเวณฝายกักเก็บน้ำบ้านดง ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
21  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
จ้างดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแชมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.ชพ. ๔๘๐-๕๖-๐๐๒๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง