วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางสายค่ายรัศมี - ฮูลิน ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อTOYOTA HILUX VIGO หมายเลขทะเบียน กต ๒๓๔๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ ไฟส่องสว่างและกระแสไฟฟ้าบริเวณงานบริเวณเส้นทางเข้างาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมตกแต่งบริเวณงานและบริเวณลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน จำนวน ๔ โรงเรียน ในเขต อบต.ชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ ศพด. จำนวน ๒ ศูนย์ ในเขต อบต.ชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง