วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบ้านพักผู้พิการ (ห้องน้ำผู้พิการ) จำนวน 1 ราย หมู่ 3 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล จำนวน ๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตรของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองชลประทานฝั่งขวา บริเวณบ้านนายปรพล ศรีกำพล หมู่ 9 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประเสริฐ สิงห์เพรช (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูทับยางแอสฟัลท์พื้นคอนกรีต สายทางเข้าโรงเรียนวัดโคกกรุง หมู่ที่ 2 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 สายบ้านนายยิ่งยศ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางทัศวรรณ พุทธศรี หมู่ที่ 3 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง