วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายบ้านนางสาหร่าย) ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมฝาย หมูที่ 9 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 (สายบ้านนายสังวาลย์) ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านรังแร้ง-บ้านมะขามป้อมใหม่ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายบ้านนายสังวาลย์ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
เหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายบ้านมะขามป้อมใหม่-บ้านรังแร้ง ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
1  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง สำหรับ โรงเรียน ในเขต อบต.ชำผักแพว เดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์รสจืด สำหรับ ศพด.ในเขต อบต.ชำผักแพว เดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอรฺ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐ ๕๖ ๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง