วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ ศพด.ในเขต อบต.ชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิดภายในตำบลชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบ้านพักผู้พิการ (ห้องน้ำผู้พิการ) จำนวน 1 ราย หมู่ 3 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล จำนวน ๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตรของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองชลประทานฝั่งขวา บริเวณบ้านนายปรพล ศรีกำพล หมู่ 9 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประเสริฐ สิงห์เพรช (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง