วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูทับยางแอสฟัลท์พื้นคอนกรีต สายทางเข้าโรงเรียนวัดโคกกรุง หมู่ที่ 2 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 สายบ้านนายยิ่งยศ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางทัศวรรณ พุทธศรี หมู่ที่ 3 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายบ้านนางสาหร่าย) ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมฝาย หมูที่ 9 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 (สายบ้านนายสังวาลย์) ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านรังแร้ง-บ้านมะขามป้อมใหม่ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายบ้านนายสังวาลย์ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง