วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมวิทยุสื่อสาร ศูนย์ อปพร. อบต.ชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพัฒนาปรับปรุงระบบเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเดินสายไฟเมนต์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
เหมารถแม็คโครเล็ก