วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สื่อการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สื่อการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแชมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) หมายเลขครุภัณฑ์ ชพ ๔๑๗ ๕๗ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่านบังแสงแดด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง