วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองสวัสดิการ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มใสก้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าโรงเรียนวัดโคกกรุง หมู่ที่ ๒ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำ ส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๓, ๕, ๖ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายเตือนระวังสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างรื้อถอนพร้อมติดตั้งผนังกั้นห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกระจกโครงอลูมิเนียมและกลอนประตูหน้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้กับสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง