วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 21 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว หมายเลขครุภัณฑ์ ชพ ๔๐๒ ๖๐ ๐๐๒๔ , ๔๒๐ ๕๘ ๐๐๒๐ และ ๔๒๐ ๖๓ ๐๐๒๙ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางสาหร่าย หมู่ที่ 4 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแชมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลเนื่องในโอกาสววันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปลิ้นเตอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ ชพ 480 60 0030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นางสาวฐิติมา ปานจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง