วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 58 0020 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420 60 0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 52 0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหากลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุงจำนวน 21 วันทำการ สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 21 คน เดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหากลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพวจำนวน 21 วันทำการ สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 30 คน เดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปลิ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 480 55 0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง
20  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง