วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) หมายเลขครุภัณฑ์ 417-530-003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร (printer) หมายเลขครุภัณฑ์ 480 61 0031 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้นั่งแบบมีพนักพิงผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 60 0032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 63 0043 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร (กระถางปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ จำนวน ๔ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย ตำบลชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง