วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2565
บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๕ - ๔๙๘๐ สระบุรี
7  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแสวง จันทรดี หมู่ 3 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
จ้างขุดลอกคลองชำผักแพว หมู่ 1 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 53 0010 และ 420 54 0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๒๘ และ ๔๒๐-๕๔-๐๐๑๒ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บว 406 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้อทรายอะเบท จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง