วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 466 62 0038 ของสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนของ ศพด.อบต.ชำผักแพว ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร ติดกรอบไม้ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้ง หมู่ 7 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร (ปริ้นเตอร์) เลขครุภัณฑ์ 480 54 0022 ของกองสวัสดิการฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างจัดทำป้ายอะคริลิก (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน) ป้าย ALU-Zing ขนาด 1.20 x 0.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 สายโรงอิฐบล็อค ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะขนาด 200 ลิตร) จำนวน 800 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง