วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์กระบะบรรทุกดีเซล) หมายเลขทะเบียน กค ๔๖๑๘ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างทำตรายางของกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลังจำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหากลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพวจำนวน 11 วันทำการ สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 29 คน เดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมปั๊มน้ำ ระบบประปาหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ท่อดูดงวงช้าง , หัวกะโหลก , เข็มชัดรัดสาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง