วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บว 406 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้อทรายอะเบท จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 466 62 0038 ของสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนของ ศพด.อบต.ชำผักแพว ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร ติดกรอบไม้ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้ง หมู่ 7 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร (ปริ้นเตอร์) เลขครุภัณฑ์ 480 54 0022 ของกองสวัสดิการฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างจัดทำป้ายอะคริลิก (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน) ป้าย ALU-Zing ขนาด 1.20 x 0.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง