วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท) โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสููบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสููบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
18  ม.ค. 2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
15  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง