วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะขนาด 200 ลิตร) จำนวน 800 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงงานของสำนักปลัด จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 480 55 0022 ของกองสวัสดิการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสวัสดิการ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศพด.ในเขต อบต.ชำผักแพว จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสิม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.ชำผักแพว จำนวน 4 โรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๔๙๘๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo V๓๑๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ชพ. ๐๑๖ ๖๐ ๐๐๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง