วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 15 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 39 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ตำบลชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายที่ราชพัสดุ หมู่ที่ 7 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนายประพาส หมู่ที่ 8 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-4980 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อแผงกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายสมนึก น้อยนาดี หมู่ที่ 1 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง