วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งานในองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์และเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต 2343 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 61 0035 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสนอง ภูธร หมู่ที่ 4 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ สายบ้านนายประเสริฐ คลองระบายน้ำ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง