วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำทะเบียน บว 406 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างทำป้ายยาเสพติด x- stand ขนาด 80x180 ซม. พร้อม x-stand จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างดำเนินการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง