วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สื่อการเรียนการสอน จำนวน 36 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ดโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 15 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 39 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ตำบลชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายที่ราชพัสดุ หมู่ที่ 7 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนายประพาส หมู่ที่ 8 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-4980 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง