วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 17 คน เดือน มกราคม 2567 จำนวน 21 วัน ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว จำนวน 31 คน เดือน มกราคม 2567 จำนวน 21 วัน ภาคเรียนที่2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง (ประปา กองช่าง อบต.ชพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3, 5 และ 9 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิง จำนวน ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานในรูปแนบปฏิทิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง