วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานการสอบสวนวินัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อทรายอะเบทชนิดซอง จำนวน 40 ถัง ตามโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขต อบต.ชำผักแพว จำนวน 4 โรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ ศพด.ในเขต อบต.ชำผักแพว จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง