วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปลิ้นเตอร์ HP Deskjet K209 หมายเลขครุภัณฑ์ 480 54 0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างเหมาดูดส้วมและแก้ไขท่อตัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนโคกกรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ ไฟส่องสว่างและกระแสไฟฟ้าบริเวณงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล ห้องสุขา จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล ห้องสุขากองช่าง จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ และติดตั้งไฟฟ้าตู้คอนโทรล ของระบบประปา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิค 18 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการขอยื่นคำร้องขอลงทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง