วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคล (คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคล (ขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ราย นางสมศรี เผื่อนพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือ หมึกพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศและเติมน้ำยา จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420 54 0014 และ 420 53 0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
วัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๙ รายการ