วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2563
จ้างจัดทำปฏิทินโปสเตอร์สวัสดีปีใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมตกแต่งบริเวณงานและบริเวณลอยกระทง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 54 0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปลิ้นเตอร์ HP Deskjet K209 หมายเลขครุภัณฑ์ 480 54 0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างเหมาดูดส้วมและแก้ไขท่อตัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนโคกกรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ ไฟส่องสว่างและกระแสไฟฟ้าบริเวณงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล ห้องสุขา จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล ห้องสุขากองช่าง จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง