วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมตู้คอนโทรล ของระบบประปา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะทะเบียน 85-4980 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน (มุมโรงละคร 1 ชุด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องครัวบริเวณอาคารสำนักงาน อบต.ชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปลิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง