วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ตำบลชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล.สายเข้าโรงเรียนวัดโคกกรุง หมู่ที่ 2 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 480-56-0026 และ 416-59-0030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นหนึ่งตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างจัดทำปฏิทินโปสเตอร์สวัสดีปีใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมตกแต่งบริเวณงานและบริเวณลอยกระทง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 54 0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปลิ้นเตอร์ HP Deskjet K209 หมายเลขครุภัณฑ์ 480 54 0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างเหมาดูดส้วมและแก้ไขท่อตัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนโคกกรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง