วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายถวายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการเปลี่ยนถังกรองน้ำบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายคำไผ่ อินทร์สาท หมู่ที่ 10 บ้านธารน้ำตก ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ Toner Borther จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางพยอม ทองขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาเดินสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งโปรแกรมทางระบบภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชนิดไม้อัด จำนวน 7 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณถังประปาเดิม หมู่ที่ 9 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ (ตู้เหล็กทึบชนิดสองบานเปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กทึบชนิด 2 บานเปิด) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง