วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว สำหรับนักเรียน จำนวน 31 คน เดือน ธันวาคม 2566 จำนวน 19 วัน ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 17 คน เดือน ธันวาคมจำนวน 19 วัน ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด โรงเรียนในเขตอบต.ชำผักแพว จำนวน ๔ โรงเรียน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชำผักแพวเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมูที่ 5 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ (ล้างเครื่องปรับอากาศ) กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๖๐ ๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมตกแต่งบริเวณงานและบริเวณลอยกระทง โครงการสืบ สานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ ไฟส่องสว่าง บริเวณเส้นทางเข้างานและบริเวณลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง