วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2563
จ้างโครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ สายบ้านนายประเสริฐ - คลองระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลติกส์ ซอยบ้านนายชุมพล แก้วมณี หมู่ที่ 6 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเจริญ พันธ์ธิกาญ หมู่ที่ 8 บ้านมะขามป้อมเก่า ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ Toner Borther TN-2280 จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายโคกศาลา หมู่ที่ 9 บ้านวังแพ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ (หมายเลขทะเบียน 85-4980 สระบุรี) พร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง