วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องควบคุมและการส่งสัญญาณออกอากาศ (เครื่องแม่ข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-530-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติด้านสาธารณะสุขและรายงานการสอบสวนวินัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสาร ญัติ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 31 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 25 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 45 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 17 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง